SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Bjelovar, Pakračka ulica 3.
Trgovina strojnih elemenata za prijenos snage

/Jednostrani raskid ugovora

 

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKIH UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA SKLOPLJENOG NA DALJINU

 

Svaki kupac koji putem internet narudžbe sa SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar, OIB 35140755222, info@set-bjelovar.hr sklopi Ugovor o kupnji proizvoda na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku 14 dana od sklapanja ugovora ne navodeći razlog za to.

Pravo na jednostrani raskid ugovora poćinje teći od datuma isporuke proizvoda (i ovog obrasca).

Da bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora potrebno je nas je o tome obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom koju treba poslati poštom na adresu SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar, telefaksom na broj 043 226 013 ili elektroničkom poštom na info@set-bjelovar.hr.  

Proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun!

 Izjava treba sadržavati ime i prezime kupca, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Ukoliko je plaćanje izvršeno pouzećem navesti i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat sredstava. Izjava za jednostrani raskid ugovor nalazi se na kraju ovog obrasca. Izjavu je moguće preuzeti i na našim stranicama www.set-bjelovar.hr. U slučaju primitka izjave elektroničkim putem kupcu će se bez odgađanja poslati potvrda o primitku izjave o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom.

SET d.o.o. se obvezuje kupcu izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku 14 dana od primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora. Povrat sredstava izvršit će se na isti način na koji je kupac izvršio uplatu osim ako je kupac platio pouzećem novac će mu se vratiti na tekući račun koji će kupac dostaviti prodavatelju, SET d.o.o. Povrat sredstava moguće je izvršiti tek kada roba bude vraćna prodavatelju ili kada prodavatelj primi dokaz da je roba poslana na adresu kupca. Robu je potrebno poslati na adresu SET d.o.o., Pakračka ulica 3, 43000 Bjelovar.

Kupac robu vraća o vlastitom trošku.

U slučaju oštećenja original ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U tom slučaju kupac će po primitku i pregledu robe biti obaviješten o iznosu umanjenja povrata.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

Ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
Ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu (to se npr. odnosi na sinhrono remenje koje je rezano na širinu koju zahtjeva kupac, na galove lance koji su odvajani po nalogu kupca, na hidraulična crijeva i priključke koji su rezani i spajani prema želji i nalogu kupca,...)

 

 

IZJAVA O KORIŠTENJU PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

Ime i prezime kupca___________________________________________________________

Adresa (ulica i kućni broj)______________________________________________________

 

Ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o kupnji robe

 

Broj računa ili broj narudžbe___________________________________________________

Naziv artikla________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Datum primitka pošiljke_______________________________________________________

IBAN transakcijski račun broj (kod plaćanja pouzećem)_______________________________

 

Mjesto i datum___________________________________

 

Potpis kupca

 

______________________________

 

Preuzmite dokument:

  Izjava-o-koristenju-prava-na-jednostrani-raskid-ugovora   (12.97 KB)